Πολιτική απορρήτου – GDPR

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι όροι εμείς και επιχείρηση  αναφέρονται στην εταιρεία ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε., που εδρεύει στην οδό ΣΟΛΩΝΟΣ 75, στην Καλλιθέα, (Α.Φ.Μ.: 998254137/ Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ).

O όρος Εσείς αναφέρεται σε κάθε άτομο που επισκέπτεται- χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο.

O όρος Ιστότοπος αναφέρεται στην τοποθεσία  www.m-elevators.gr  η οποία, όπως και το σύνολο του περιεχομένου, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην εταιρεία ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.

Η εταιρεία ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε. δεσμεύεται απέναντι στην προστασία της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κάθε επισκέπτη – χρήστη της ιστοσελίδας www.m-elevators.gr καθώς και όλων των φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει ή επιθυμούν να αναπτύξουν μαζί της.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί με απλά λόγια τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς αποκλειστικά μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ως άνω ιστότοπου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, το κάθε φυσικό πρόσωπο αποδέχεται την Πολιτική αυτή και δεσμεύεται από τους όρους της.

Η εταιρεία ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε. επεξεργάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα το κείμενο της συγκεκριμένης Πολιτικής, προκειμένου να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τη διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 4 ΓΚΠΔ)

1) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, περιγραφικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2) Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Στην ιστοσελίδα δημοσιεύεται φόρμα επικοινωνίας δια της οποίας περιέρχονται στην εταιρεία ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών / χρηστών με τη συγκατάθεσή τους, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Επίσης, για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. προσφορές, συμβάσεις, τιμολόγια, κ.λπ.) ή για την αποστολή ενημερωτικών σημειώσεων και στο πλαίσιο υπάρχουσας ή εν δυνάμει συνεργασίας με την εταιρεία ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε., η τελευταία θα ζητήσει με την συγκατάθεσή σας με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά) την επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, δραστηριότητα, λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, fax, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.λπ.).

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν συλλεγεί, κατόπιν αιτήματός του που μπορεί να υποβληθεί είτε τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας. Έχει, επίσης, δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, αίτημα για διόρθωση, περιορισμό, μη διαβίβαση ή διαγραφή με τον ίδιο τρόπο. Το οιοδήποτε αίτημα σας θα εξετάζεται από εμάς και θα λαμβάνετε απάντηση εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών. Τα ως άνω δικαιώματα εξειδικεύονται και περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 15-21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά.  Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, [email protected] ).

Η επιχείρησή μας δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες, εκτός αν κάτι τέτοιο το επιβάλλει ο Νόμος ή συνιστά αναγκαία ενέργεια για την εκπλήρωση συμβατικής μας υποχρέωσης απέναντί σας, όπως η διαβίβαση των στοιχείων σας σε εταιρεία courier για την αποστολή εγγράφων που έχετε ζητήσει.

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησής μας που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Η επιχείρησή μας ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της επιχείρησης μας και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, χωρίς όμως να υπάρχει η περαιτέρω δυνατότητα κοινοποίησής τους σε τρίτους.  Η επιχείρηση χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή ρητρών και περιοριστικών απαιτήσεων στους παρόχους υπηρεσιών cloud, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να παραμένουν ασφαλή.

Tα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην επιχείρησή μας, διατηρούνται από εμάς για χρονικό διάστημα ενός έτους, αν δεν επισυναπτεί μεταξύ μας κάποια σύμβαση. Στην περίπτωση που επισυναπτεί μεταξύ μας οιαδήποτε σύμβαση, θα διατηρούμε τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, εκτός αν η νομοθεσία προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. firewalls, κρυπτογράφηση).

Τα στοιχεία που υποβάλετε στην επιχείρηση διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της επιχείρησης, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχό μας. Μόνο όταν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, διαχειρίζονται και κατ’ εντολή δικιάς μας και ενδεχομένως και από άλλους αποδέκτες. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η επιχείρησή μας επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η επιχείρηση μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας, τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που διαφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου, γεγονός που δεν ελέγχεται από την επιχείρηση ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων.

COOKIES

Με την περιήγηση στο site συγκεντρώνουμε απλές πληροφορίες αναγνώρισης και μετρήσεων, όπως για παράδειγμα το πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν συγκεκριμένα σημεία της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) και περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στο διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις σημαντικές πληροφορίες. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser, λαμβάνοντας οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του, καθώς και να διαγράψει όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα σε αυτόν. Ωστόσο, απενεργοποιώντας τα cookies από τον browser, μπορεί να μην επιτρέπει στον επισκέπτη / χρήστη να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες του site.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων  ή για την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων των επισκεπτών / χρηστών και λοιπών φυσικών προσώπων βάσει του ΓΚΠΔ , παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσατε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση infο@m-elevators.gr

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΓΚΠΔ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο ΓΚΠΔ ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή για κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρίσιμο πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό χαρακτηριστικό.

Αυτός ο ορισμός παρέχει ένα ευρύ φάσμα προσωπικών αναγνωριστικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες.

Ο ΓΚΠΔ ισχύει τόσο για τα αυτοματοποιημένα προσωπικά δεδομένα όσο και για τα μη αυτόματα συστήματα αρχειοθέτησης, όπου τα προσωπικά δεδομένα είναι προσβάσιμα σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια.