Νομοθεσία ανελκυστήρων | Mathioudakis elevators
22047
page,page-id-22047,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Νομοθεσία ανελκυστήρων

Νομοθεσία Ανελκυστήρων

Φεκ 2604/2008

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης:

α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 95/16/ΕΚ, για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες από 1.7.1999.

β) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ανελκυστήρων, ειδικές διατάξεις και κανονισμοί που αφορούν στις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων που ισχύουν ή όπως εκάστοτε θα ισχύουν, στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, στα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στους ανελκυστήρες, στον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η έκδοση/4.3.2004 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/04) υπουργική απόφαση.

γ) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, όπως κάθε φορά ισχύουν, οι διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι διατάξεις περί κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για την εκπόνηση και υπογραφή της μελέτης των ανελκυστήρων, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα.

δ) Οι διατάξεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των φρεατίων, του θαλάμου, του μηχανοστασίου, αν υπάρχει, και της προσπέλασης σε αυτό, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 ((ΦΕΚ 815/Β/97) κοινή υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες αρχές, κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.

Νομοθεσία ανελκυστήρων

Αναβάθμιση ανελκυστήρα

Αναβάθμιση ανελκυστήρα βάσει Φεκ 2604/2008

Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις (Προθεσμίες για την αναβάθμιση όλων των ανελκυστήρων)

  1. Το παρόν άρθρο αφορά αποκλειστικά ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου με βάση την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση ή άλλες προγενέστερες της παρούσης κανονιστικές διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους). Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων για τους οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα εντάσσονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στο άρθρο 10 «Περιοδικοί Έλεγχοι και δοκιμές».
  2. α) Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, παρέχεται προθεσμία έως 12.2012, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους ανεξάρτητα από το έτος εγκατάστασης τους.

β) Για τους ανελκυστήρες με προ έγκριση εγκατάστασης και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2010, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.

γ) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με προ έγκριση εγκατάστασης παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2011, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.

Αποσπάσματα από την νομοθεσία ανελκυστήρων 2604/2008.

Για την νέα νομοθεσία περί εγκατάστασης ανελκυστήρων δείτε εδώ: ΕΝ 81.20

Για να δείτε ολόκληρη την νομοθεσία αλλά και για όλες τις νομοθεσίες ανελκυστήρων δείτε εδώ: Νομοθεσία ανελκυστήρων

image004image011image016image019image014