04/10/2022

Νομιμοποίηση ανελκυστήρα

Τελική προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης και νομιμοποίησης μέχρι και 31/12/2022, βάσει του ΦΕΚ 2760/Β/03.07.2019 που αποτελεί τροποποίηση της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 /22.12.2008 (Β’ 2604). Για την παράλειψη αυτού προβλέπονται πρόστιμα όπως περιγράφεται στο προαναφερθέν ΚΥΑ.

Βασική προϋπόθεση της καταχώρησης του ανελκυστήρα σας είναι η έκδοση Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου στην περίπτωση που δεν υπάρχει. Σκοπός του εν λόγω πιστοποιητικού είναι η εξασφάλιση και τήρηση ενός ενιαίου επιπέδου ασφαλείας των υφιστάμενων ανελκυστήρων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του ΦΕΚ 815/Β΄/11.9.1997 από Κοινοποιημένο Αρμόδιο Φορέα Ελέγχου (ΕΣΥΔ).

 

 

 

Post image